Technické info

Na této stránce získáte množství technických informací, týkajících se montáže, údržby a používání našich systémů.

SOLÁRNÍ KOLEKTORY MIROSKAL 1914-celoroční ohřev teplé vody a přitápění

Solární články se montují na osluněné plochy otočené na jih, nebo maličko na JV či JZ pod úhlem v rozmezí 35 – 45 o. Je třeba dbát na to , aby se v blízkosti nenacházel strom, který by za několik let mohl solárním článkům stínit. Také je potřeba, aby k nim byl dosti snadný přístup v případě havárie.

Články se používají jak do samotížných, tak i nucených okruhů. U samotížných okruhů je třeba dbát na dostatečné vyspádování přívodního potrubí směrem od solárních článků k nádrži nebo k bazénu. U samotížných systémů používáme zásadu, že dno akumulační nádrže nesmí být níže, než je horní hrana kolektoru,jinak by docházelo v nočních hodinách k otočení okruhu a ochlazování nádrže.Maximální počet solárních článků vedle sebe v tomto případě na jedné větvi je max. 7 kusů.

U nucených okruhů se používá oběhové čerpadlo shodné s typy používanými do systémů ústředního vytápění/Grunfos,Sigma,Willo,…../ se spojením se solární řídící jednotkou. Do systému je třeba vřadit zpětnou klapku , aby se předešlo k únikům tepla v době, kdy nesvítí slunce zpět do kolektorů. Počet článků u nucených okruhů na jedné větvi nesmí převyšovat  8 článků.

Akumulační zásobníky používáme obvykle tlakové bivalentní /se dvěma nezávislými výměníky/ větší litráže než je obvyklé při použití elektrických boilerů, a to z toho důvodu, že nesvítí každý den slunce, a proto větší zásoba vody na kterou systém dimenzujeme  vydrží takřka na dva dny. Spodní výměník je spojen se solárními články, horní s kotlem ústředního vytápění pro ohřev ve dnech s menší intenzitou slunečního záření.

Solární články se upevňují na konstrukci dodávanou výrobcem přímo na zakázku. Také montáž smí provádět pouze osoba dokonale seznámená s celým systémem, která prošla školením u výrobce a zná příslušné normy a předpisy.

Výrobce neodpovídá za vady vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou během přepravy, montáže, provozu a neodpovídá za škody vzniklé působením živelných pohrom – krupobití, vichřice, zemětřesení, záplavy…

Články se rovněž nesmí přehřívat během naprázdno nebo zavzdušněním, proto je třeba dbát na to, aby bylo v expanzní nádobce nebo v expandéru (tlaková nádoba) dostatečné množství vody nebo nemrznoucí ekologické směsi předepsané výrobcem a také musí být články vyspárovány minimálně o 0,5 cm/m směrem nahoru k odvodu teplé vody z článku. Běh naprázdno je povolen u systémů s bazénovými články v případě zvýšení teploty v bazénu nad únosnou mez, je však lépe když se zakryjí během této doby nějakou měkkou tkaninou, která nepoškodí povrch polykarbonátového skla/např. netkanou textilií/. Běh naprázdno u skleněných solárních článků není dlouhodobě povolen, mohlo by dojít k poškození solárního článku vlivem přehřátí. Proto doporučujeme během montáže za slunného počasí než dojde k naplnění systému a jeho zprovoznění, tyto články zakrýt. Za vady na solárním systému způsobené přehřátím výrobce neručí ani v záruční době.Pokud by došlo k úniku chladící kapaliny a nebyla tato doplněna, musí se články chránit proti přehřátí zastíněním například bílou netkanou textilií pro zahrádkáře. Články se pro lepší vyplachování zapojují s přívodem studené vody do kolektoru na protilehlém spodním rohu solárního pole než je odvod teplé vody. Pokud se používá článek jen přes sezónu s vodní náplní, nesmí z něho zapomenout na podzim včas vypustit voda, která nesmí zmrznout!!! Také nesmí zamrznout voda v externím bazénovém výměníku nebo v čerpadle, na zimu je potřeba vodu z něj vypustit.Jinak by došlo k destrukci měděných trubiček uvnitř článku,čerpadla nebo výměníku. Pokud se používá nemrznoucí směs, tak jedině ta, kterou předepisuje výrobce a řídí se návodem k použití na její etiketě. Každoročně se musí na jaře a na podzim sledovat činnost solárního systému a to prohlédnutím všech konstrukčních dílů, potrubních spojů, tepelné izolace, stavu nemrznoucí směsí a bodu tuhnutí, těsnost spojů těsněných silikonovým tmelem,ventilů jejich uzavřením a opětovným otevřením. Solární články se nesmí nadměrně rosit,znamená to netěsnosti, které se musí neprodleně utěsnit.Lehké orosení způsobené rychlým ochlazením krycího skla třeba při bouřce, které se ale postupně zase ztratí není na závadu/platí pro skleněné články/. Před externí deskové nebo jiné výměníky se musí na každou větev umístit co nejblíže před výměníkem filtr hrubých nečistot.

Při manipulaci se články se tyto nesmí uchopovat nesouměrně/např. zvedání za jeden roh/,mohlo by dojít vlivem namáhání v krutu a v ohybu k prasknutí skla. To samo platí pro přepravu nebo konečné uložení do nosného rámu. Povrch kolektoru je skleněný, proto se nesmí zničit nárazem ostrého nebo těžkého předmětu. Solární články se zásadně nezapojují pro ohřev teplé užitkové vody napřímo, ale přes výměník, který je dostatečně nadimenzován a to ze dvou hlavních důvodů:

a)vlivem velkých teplot by docházelo k vysrážení vodního kamene na stěnách trubiček registru a došlo by k jejich postupnému ucpání

b)v zimním období by došlo k zamrznutí a destrukci kolektoru

Pokud se články převážejí na sobě, mohou se ležet na sobě maximálně 4 kusy s dřevěnými proložkami, při převážení více kusů najednou se pokládají na boční hranu do speciálního přípravku. Drobné opravy jako dotažení šroubení nebo zátek při úniku chladícího média během provozu lze provádět bez přítomnosti výrobce na vlastní riziko, tyto činnosti nespadají do záručních oprav. Pokud dojde k úniku vody nebo chladící kapaliny z okruhu kolektorů vlivem „usazení“ připojovacích šroubení které je těsněno klingeritovým těsněním, je třeba je jemně dotáhnout. Z tohoto důvodu je třeba oddělat novodurovou chráničku (pokud tam je), kterou po dotažení vrátíme zpět a znovu zatěsníme silikonovým těsněním. Tato závada nespadá do záručních oprav. Po dotažení a utěsnění systému je ho třeba doplnit kapalinou  do 1/2 – 2/3 expanzní nádobky nebo natlakovat systém na 3 bary.

Přečtěte si pečlivě další záruční listy nebo návody k obsluze/tlaková nádrž,nemrznoucí směs../ Oběhová čerpadla solárních kolektorů u bazénu musí být zapojena přes proudový chránič „fičko“, doporučujeme také filtraci.

Základy správného zapojení:

 • kolektory musí být vyspádovány a to směrem nahoru k výtoku teplé vody cca o 0,5 cm na kolektor

 • kolektor musí být dole opřen vanou kolektoru v rámu a řádně přinýtován

 • pokud je slunečné počasí tak kolektory během montáže před napuštěním zakryjte

 • první napouštění a zkoušení provádějte jen s vodou

 • šroubení mezi kolektory a také přívodní potrubí tepelně zaizolujte plstí nebo navlékacími izolacemi( kaimanflex, aeroflex-kaučuková izolace s UV filtrem…),

 • kapalinu v kolektorech kontrolujte nejméně 1 x za 3 měsíce, hlavně během sezóny a před zimou
 • pokud nepoužíváte originální nemrznoucí směs,dbejte aby byla nejedovatá a snášela se s mědí, mosazí, pozinkem, plastem jen  na bázi monopropylenglykolu

 • kolektor musí být v rámu uložen souměrně, aby nedošlo k namáhání skla a potrubí

 • šroubení mezi kolektory dodatečně dotáhněte asi po měsíci intenzivního provozu, zamezíte tak prolínání nemrznoucí směsi ze systému

 • pro nucené oběhy stačí přívodní potrubí  1/2“ nerez nebo měď o průměru 18 mm

 • pro samotížné okruhy použijte potrubí o třídu vyšší

 • k oběhu stačí oběhové čerpadlo se třemi rychlostmi řádově Grunfos 25/40,Willo 25/4

 • při přenášení kolektorů a při jejich manipulaci je uchopujte rovnoměrně, aby nedošlo k jejich zkřížení a k prasknutí skla, zároveň je držte za vanu a nikoliv za trubky nebo za skleněný rám

 • kolektor musí být orientován směrem níže dvěma výtokovými otvory na spodu vany

 • kolektor nenechávejte zbytečně nezavodněný, protože v nich může vzrůst teplota až na 160 st.C, proto POZOR  na POPÁLENÍ

 • maximální provozní tlak je 6 barů (6 atm)

 • kolektory se zapojují jako nuceně vyplachované, tzn. že studená voda se napojí na spodní vývod a teplá voda se odvádí z protilehlého vrchního vývodu

 • šroubení dotahovat opatrně a s citem uchycením obou jeho částí do klíče, aby nedošlo k jejich ukroucení

 • V KOLEKTORECH ANI V JINÝCH ČÁSTECH SOLÁRNÍHO SYSTÉMU NESMÍ ZMRZNOUT VODA !!!!!!!!!!!!!!!

SOLÁRNÍ KOLEKTORY SOLBAZ-1 -sezónní ohřev bazénu nebo teplé vody na chatách a chalupách

Solární články se montují na osluněné plochy otočené na jih, nebo maličko na JV či JZ pod úhlem v rozmezí 35 – 45 o. Je třeba dbát na to , aby se v blízkosti nenacházel strom, který by za několik let mohl solárním článkům stínit. Také je potřeba, aby k nim byl dosti snadný přístup v případě havárie.

Články se používají jak do samotížných, tak i nucených okruhů. U samotížných okruhů je třeba dbát na dostatečné vyspádování přívodního potrubí směrem od solárních článků k nádrži nebo k bazénu. U samotížných systémů používáme zásadu, že dno akumulační nádrže nesmí být níže, než je horní hrana kolektoru,jinak by docházelo v nočních hodinách k otočení okruhu a ochlazování nádrže. Maximální počet solárních článků vedle sebe v tomto případě na jedné větvi je max. 5 kusů.

U nucených okruhů se používá oběhové čerpadlo shodné s typy používanými do systémů ústředního vytápění/Grunfos,Sigma,Willo,…../ se spojením se solární řídící jednotkou. Do systému je třeba vřadit zpětnou klapku , aby se předešlo k únikům tepla v době, kdy nesvítí slunce zpět do kolektorů. Počet článků u nucených okruhů na jedné větvi nesmí převyšovat 8 článků.

Solární články se upevňují na konstrukci dodávanou výrobcem přímo na zakázku. Také montáž smí provádět pouze osoba dokonale seznámená s celým systémem, která prošla školením u výrobce a zná příslušné normy a předpisy.

Výrobce neodpovídá za vady vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou během přepravy, montáže, provozu a neodpovídá za škody vzniklé působením živelných pohrom – krupobití, vichřice, zemětřesení, záplavy…

Články se rovněž nesmí zbytečně přehřívat během naprázdno nebo zavzdušněním, proto je třeba dbát na to, aby bylo v expanzní nádobce dostatečné množství vody nebo nemrznoucí ekologické směsi předepsané výrobcem a také musí být články vyspádovány minimálně o 0,5 cm/m směrem nahoru k odvodu teplé vody z článku. Běh naprázdno je povolen u systémů s bazénovými články v případě zvýšení teploty v bazénu nad únosnou mez, ale při dlouhodobějším odstavení z provozu ,je však lépe když se zakryjí během této doby nějakou měkkou tkaninou, která nepoškodí povrch polykarbonátového skla/např. netkanou textilií/. Pokud by došlo k úniku chladící kapaliny a nebyla tato doplněna, musí se články chránit proti přehřátí zastíněním například bílou netkanou textilií pro zahrádkáře. Články se pro lepší vyplachování zapojují s přívodem studené vody do kolektoru na protilehlém spodní trubce než je odvod teplé vody. Pokud se používá článek jen přes sezónu s vodní náplní, nesmí z něho zapomenout na podzim včas vypustit voda, která nesmí zmrznout!!! Také nesmí zamrznout voda v externím bazénovém výměníku nebo v čerpadle, na zimu je potřeba vodu z něj vypustit a pokud možno čerpadla i s výměníkem demontovat a uložit tak, aby v nich nezůstala voda, která by mohla zmrznout a poškodit zařízení.Pokud je vše dobře vyspádováno, stačí, když zůstanou vypouštěcí ventily celou zimu otevřeny. Nezapomeňte v tom případě vypnout řídící jednotku,aby neběžela čerpadla naprázdno! Vypouštění vody neplatí pro ty okruhy, kde je nemrznoucí směs s dostatečným bodem tuhnutí. Pro jistotu před zimou udělejte mrazovou zkoušku v mrazáku. Jinak by došlo k destrukci měděných trubiček uvnitř článku,čerpadla nebo výměníku. Na deskovém výměníku se při úniku kapaliny nesmí dotahovat šrouby, došlo by k destrukci nerezových desek. Pokud se používá nemrznoucí směs, tak jedině ta, kterou předepisuje výrobce a řídí se návodem k použití na její etiketě. Každoročně se musí na jaře a na podzim sledovat činnost solárního systému a to prohlédnutím všech konstrukčních dílů, potrubních spojů, tepelné izolace, stavu nemrznoucí směsí a bodu tuhnutí, těsnost spojů těsněných silikonovým tmelem,ventilů jejich uzavřením a opětovným otevřením. Solární články se nesmí nadměrně rosit,znamená to netěsnosti, které se musí neprodleně utěsnit.Lehké orosení způsobené rychlým ochlazením krycího skla třeba při bouřce, které se ale postupně zase ztratí není na závadu/platí pro skleněné články/.

Při manipulaci se články se tyto nesmí uchopovat nesouměrně/např. zvedání za jeden roh/,mohlo by dojít vlivem namáhání v krutu a v ohybu k poškození kolektoru. To samo platí pro přepravu nebo konečné uložení do nosného rámu. Povrch kolektoru je z polykarbonátového skla, který je odolný vůči rozbití, ale je háklivý na poškrábání ostrými předměty. Proto zamezte tomuto poškození. Jeho povrch umývejte maximálně čistou vodou.

Při převážení více kusů kolektoru najednou se pokládají na boční hranu do speciálního přípravku. Drobné opravy jako obnova nátěrů,dotažení spon hadic nebo zátek při úniku chladícího média lze provádět bez přítomnosti výrobce na vlastní riziko, tyto činnosti nespadají do záručních oprav.

Pokud jsou solární články napojeny na přímo a protéká v nich voda z bazénu, je třeba je na podzim po sezóně propláchnout čistou vodou bez příměsí bazénových chemikálií po dobu asi 15 – 20 minut. Prodlouží se tak jejich životnost. Bazénové čerpadlo pokud je venku je nutno jej na zimu demontovat a uschovat, aby v něm nezamrzla voda. Automatický odvzdušňovací ventil /pokud je instalován/ si musí přisávat a odpouštět vzduch,umisťuje se na nejvyšší místo systému.Čerpadlo není samonasávací, proto musí být umístěno pod úrovní hladiny, nesmí běžet naprázdno a před prvním použitím je nutno celý okruh zavodnit nejlépe tlakovou vodou z vodovodního řádu. Solární řídící jednotka musí být uschována před deštěm nebo stříkající vodou,a spolu s čerpadlem ji musí zapojit člověk s příslušnou kvalifikací podle ČN pro zapojování elektrických zařízení. Oběhová čerpadla solárních kolektorů musí být zapojena přes proudový chránič „fičko“, doporučujeme také filtraci.

Základy správného zapojení:

 • kolektory musí být vyspádovány a to směrem nahoru k výtoku teplé vody o 1 cm na kolektor
 • pokud je slunečné počasí tak kolektory během montáže před napuštěním zakryjte
 • první napouštění a zkoušení provádějte jen s vodou
 • nemrznoucí kapalinu v kolektorech /pokud je/ kontrolujte nejméně 1 x za 3 měsíce, hlavně během sezóny a před zimou
 • pokud nepoužíváte originální nemrznoucí směs,dbejte aby byla nejedovatá a snášela se s mědí a s mosazí jen na bázi monopropylenglykolu
 • šroubení mezi kolektory dodatečně dotáhněte asi po měsíci intenzivního provozu, zamezíte tak prosakování nemrznoucí směsi ze systému
 • pro nucené oběhy stačí přívodní potrubí 1/2“ , plast o průměru 20 mm nebo měď o průměru 18 mm
 • pro samotížné okruhy použijte potrubí o třídu vyšší
 • k oběhu stačí oběhové čerpadlo se třemi rychlostmi řádově Grunfos 25/40,Willo 25/4 nebo podobné
 • kolektor nenechávejte zbytečně dlouhodobě nezavodněný, protože v nich může vzrůst teplota až na 105 st.Celsia, proto POZOR na POPÁLENÍ. Jinak doporučujeme kolektory zakrýt nebo demontovat při několikaměsíčním odstavení z provozu.
 • maximální provozní tlak je 6 atm.(bar)
 • kolektory se zapojují jako nuceně vyplachované, tzn. že studená voda se napojí na spodní vývod a teplá voda se odvádí z protilehlého vrchního vývodu
 • šroubení dotahovat opatrně a s citem uchycením obou jeho částí do klíče, aby nedošlo k jejich ukroucení
 • V KOLEKTORECH  A JINÝCH ČÁSTECH NESMÍ ZMRZNOUT VODA !!!!!!!!!!!!!!!
 • řídící systém na bazénových článcích je možno vypnout, pokud teplota bazénu překročí Vámi stanovenou mez na řídící jednotce do polohy O (nula).
 • pokud jsou solární články napojeny na filtrační čerpadlo odbočkou, tak k jejich průtoku docílíme tím, že přiškrtíme ventil na výtlačné větvi za odbočkou do solárního systému. Nesmí se ale překročit tlak na filtraci nad maximální mez-viz.tlakoměr na pískovém filtru.
 • kontrolujte pravidelně všechny čistící filtry na celém okruhu
 • čidlo není vodotěsné, proto musí zůstat celou dobu buď v jímce nebo na trubce uvnitř kolektoru v suchu

Na jaře před spuštěním systému

 • propláchnout systém čistou tlakovou vodou/objevíte netěsnosti a zavodníte okruh/
 • vyčistit sítko pod filtrem !
 • při vypnutém řídícím systému se přesvědčit, jestli se čerpadlo fyzicky točí-odšroubovat odvzdušňovací šroub z hřídele a šroubovájem ji protočit -platí pro oběhová čerpadla
 

Zavolejte nám

Napište nám

Solar Plus
Ing. Otakar Kocourek
Prostějovičky 99
798 03 Plumlov
 

© 2005-2011 Solar Plus

webdesign: weto.cz webdesign